Betingelser:
Det er på eget ansvar du dyrker motion-idræt i U.I.F.
Hvis skaden sker så skal du selv have en forsikrng der dækker evt. skade.
Du giver U.I.F tilladelse til at at må bruge evt. foto af dig på vores hjemmeside, såfrem du ikke ønsker dette, skal du meddele U.I.F. dette skriftligt sensest 14 dage efter du har meldt dig ind i U.I.F.
Du kan som udgangspunkt ikke regne med at få din indbetaling tilbage, hvis det er mere end 3 uger efter du har tilmeldt dig og betalt for din aktivitet.


VEDTÆGTER
for
UNDLØSE IDRÆTSFORENING§ 1

Foreningens navn er Undløse Idrætsforening, stiftet den 20. november 1969. Undløse Idrætsforening har hjemsted i Undløse.

§ 2

Foreningens formål er gennem sine virkemidler at skabe et sundt og godt foreningsarbejde til gavn for egnens beboere. Dette søges opnået gennem idræt, møder og selskabeligt samvær.

§ 3

Foreningens udvalg afgør selv deres tilhørsforhold til hovedorganisationer.

§ 4

Som medlem kan optages enhver, som ønsker at deltage i foreningens arbejde.
Alle trænere og bestyrelsesmedlemmer skal aflevere børneattest. Det er kun formand, næstformand og kasserer der ser børneattesterne. Dette gøres for at kontrollere at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde i foreningen.

§ 5

De enkelte medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, samt bestemmelser, fastsat af bestyrelsen .
Overtrædelse kan medføre midlertidig udelukkelse fra foreningen.
Særlig grov optræden kan medføre eksklusion ved bestyrelsen. Eksklusion kan kun foretages, når 2/3 af bestyrelsen stemmer for.
Et af bestyrelsen ekskluderet medlem kan fordre sagen til genstand for generalforsamlingens afgørelse, hvis der er indgivet skriftlig begæring herom mindst seks dage før generalforsamlingen.
Vedkommende medlem har så adgang til denne generalforsamling; på anden måde kan genoptagelse ikke finde sted.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år primo juni måned.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Udvalgene aflægger beretning.
5. Valg af formand eller næstformand og kasserer.
6. Valg af udvalgsmedlemmer.
7. Valg af revisor samt 1 suppleant.
8. Indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer.
9. Eventuelt.
Alle ordinære generalforsamlinger skal være indvarslet i offentlige blade mindst 10 dage, før generalforsamlingen skal finde sted.
Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest seks dage før generalforsamlingen.
Nærværende vedtægter kan ændres, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.
Alle generalforsamlinger ledes af en valgt dirigent og er beslutningsdygtige uanset mødeantallet.
Formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamlingen.
Den øvrige hovedbestyrelse består af 1-2 repræsentanter fra hvert udvalg, valgt direkte på generalforsamlingen. Øvrige udvalgsmedlemmer vælges også på generalforsamlingen. Alle valg gælder for to år. Udvalgsmedlemmerne afgår efter tur hvert andet år.
Alle valg sker efter simpelt flertal.
Næstformand og kasserer er samtidig på valg.
Alle valg skal foregå skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.
Udvalgene konstituerer sig selv ved førstkommende ordinære bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal konstitueres i ansvarlige for idrætsgrenene, samt andre ansvarsområder som bestyrelsen finder nødvendige.
Bestyrelsen beslutter hvor mange og hvilke typer af idræt der hører ind under den enkelte idrætsgren, efter retningslinier beskrevet i forretningsordenen.
Man kan ikke have samme stilling i bestyrelsen som i udvalgene. Næstformand dog undtaget.
De to revisorer reviderer alle regnskaber hvert år umiddelbart før generalforsamlingen.
Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år. En suppleant vælges hvert år.
Ekstraordinær generalforsamling holdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst ¼ af medlemmerne skriftligt stiller begæring herom. Begæringen skal indeholde meddelelse om, hvilke forslag der ønskes behandlet, hvorefter bestyrelsen indvarsler til ekstraordinær generalforsamling, som skal finde sted senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. Indvarsling og beslutningsdygtighed er som ved ordinære generalforsamlinger.

§ 7
Foreningen tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for forenings ejendele og for, at foreningens arbejde foregår på rette måde, men ingen kan stifte større gæld/udgifter uden bestyrelsens godkendelse. Midler skal opbevares på bank- eller girokonto. Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen har de af loven krævede forsikringer, men ingen medlemmer kan ved legemsbeskadigelse under udøvelse af idræt stille økonomiske krav til foreningen.
Der føres protokol/referat og medlemsbog for hvert udvalg.
Regnskabsåret sluttet den 30. april.
Der afholdes mindst 8 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen indkaldes så vidt muligt med 14 dages varsel af formanden, eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der føres protokol/referat fra bestyrelsesmøder.

§ 8

Alle medlemmer, aktive som passive, der er fyldt 16 år, har stemmeret på general-forsamlingen.
Formand, næstformand og alle kassererposter skal besættes af personligt myndige medlemmer. Alle andre poster kan besættes af medlemmer der er fyldt 16 år. Forældre/værger til medlemmer under 16 år har stemmeret og er valgbare.
Suppleanter for formand, næstformand, sekretær og kasserer vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Stemmeberettigede fremmødte medlemmer og fraværende, fra hvilke der foreligger en skriftlig erklæring om at vedkommende er villig til at modtage valg, kan indvælges til bestyrelsen.

§ 9

Udvalgene fastsætter kontingent for de enkelte idrætsgrene.
Kontingent opkræves og betales til de enkelte idrætsgrene, som de måtte ønske at være medlem af.
Udelukket medlem kan ikke fordre betalt medlemsbidrag tilbagebetalt.

§ 10

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i sådant øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Halvdelen af foreningens stemme-berettigede medlemmer må være til stede, og der fordres 5/6 af de fremmødtes stemmer. Hvis der ikke er tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, sammenkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel, hvor bestemmelsen da kan tages med ovennævnte 5/6 flertal, uden hensyn til fremmødtes antal.
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens aktiver tilfalde vedvarende idrætslige eller kulturelle formål som er af almennyttig karakter, efter den ekstraordinære generalforsamlings skøn.

§ 11

Alt hvad disse vedtægter ikke tydeligt foreskriver, må underkastes bestyrelsens afgørelse, under ansvar over for generalforsamlingen.


Revideret/godkendt på ekstraordinær generalforsamling 1. juni 2006.